Usuwanie zmarszczek

BOTOX

Botox to szybki rezultat i trwały efekt. Podawany jest w celu wygładzenia zmarszczek mimicznych na okres 6-8 miesięcy. W tym czasie skóra „odpoczywa” gdyż mięśnie powodujące jej marszczenie pod wpływem preparatu zostają czasowo zablokowane. Zmarszczki ulegają wygładzeniu dzięki czemu skóra zyskuje łagodny i wypoczęty wygląd.

Kiedy warto wyko­nać zabieg?
Zabieg ostrzy­ki­wa­nia tok­syną zale­cany jest w chwili powsta­nia zauwa­żal­nych zmarsz­czek, aby nie dopuścić do ich pogłębiania się. W przy­padku więk­szych bruzd oprócz botoxu cze­sto dodatkowo podaje się wypełniacz. 

Jak szybko i na jak długo możesz się spo­dzie­wać efek­tów zabiegu?
Pożądany efekt, w zależ­no­ści od wieku i stanu skóry, uzy­skuje się w ciągu 3-10 dni od zabiegu a efekty zabiegu utrzy­mują się od 6 do 8 mie­sięcy, przy kolej­nych kura­cjach czas dzia­ła­nia, a co za tym idzie odstępy mię­dzy kolej­nymi zabie­gami, wydłu­żają się.

Botox dosko­nale spraw­dza się w eli­mi­na­cji zmarsz­czek mimicz­nych twarzy:

  • tzw. kurzych łapek wokół oczu;
  • zmarsz­czek „palacza”;
  • zmarsz­czek na czole;
  • bruzdy mię­dzy brwiami (lwia zmarszczka);
  • pod­nie­sie­nie opa­da­ją­cych powiek;
  • zła­go­dze­nie bruzdy na dekol­cie i szyi.

Botox jest rów­nież wyko­rzy­sty­wany w lecze­niu nad­mier­nej potli­wo­ści – jest on bez­po­śred­nio wstrzy­ki­wany w obszar pach lub w inne wybrane miej­sce. Powstrzymuje dzia­ła­nie ner­wów, które połą­czone są z gru­czo­łami wydzie­la­nia zewnętrz­nego. W efek­cie wydzie­la­nie potu zostaje zahamowane. 

 

Koszt zabiegu od 540 zł
Czas zabiegu 15-30 min
Powtarzanie co 6 miesięcy