Kosmetyka Twarzy

Nasza skóra jest wyjąt­kowa, dla­tego potrze­buje wła­ści­wej opieki i sku­tecz­nej pie­lę­gna­cji. Promienna i zadbana cera jest gwa­ran­cją suk­cesu, oraz odzwier­cie­dle­niem dobrego samo­pu­czu­cia. Nasze zabiegi, są po to, aby pomóc utrzy­mać młody i piękny wygląd, bez względu na to ile mamy lat.

W naszym gabi­ne­cie ofe­ru­jemy Państwu bar­dzo sze­roką ofertę zabie­gów z zakresu kosme­tyki tra­dy­cyj­nej, spe­cja­li­stycz­nej, jak i lecz­ni­czej m.in:

 •  Lifting twa­rzy bez skal­pela – TITAN®
 • OXYBRAZJA – odmło­dze­nie i rewi­ta­li­za­cja skóry
 • MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA – walka ze zmarsz­cza­kami, prze­bar­wie­niami i wiot­ko­ścią skóry
 • MIKRODERMABRAZJA – zabieg złuszczający
 • VITALASER® – rewi­ta­li­za­cja i rege­ne­ra­cja skóry, wygła­dze­nie zmarszczek
 • CRYOLIFT®- ujędr­nia­nie zimnem
 • CRYODERMIA® – nawil­że­nie, ujędr­nie­nie, poprawa owalu twarzy
 • manu­alne oczysz­cza­nie skóry
 • peeling kawi­ta­cyjny
 • oczysz­cza­nie skóry, połą­czone z zabie­giem na bazie kwasów
 • zabiegi pie­lę­gna­cyjne – liftin­gu­jące, prze­ciw­zamrszcz­kowe, popra­wia­jące owal twa­rzy, nawil­ża­jące rege­ne­ru­jące, rewi­ta­li­zu­jące, nawil­ża­jące, oczysz­cza­jące, wybie­lące prze­bar­wia­nia oraz odżyw­cze na eks­klu­zyw­nych mar­kach : MENARD®, BABOR®, BIODORGA®, DERMALOGICA®, FILORGA®

Unikalne recep­tury zabie­gów świa­to­wych lide­rów w pie­lę­gna­cji w połą­cze­niu z doświad­cze­niem i pro­fe­sjo­na­li­zmem per­so­nelu naszego Centrum spra­wią, że TWOJA SKÓRA będzie pełna wital­no­ści i blasku!

 TO NASZA WIZYTÓWKA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

 

Zobacz rów­nież: