Medycyna estetyczna

Medycyna este­tyczna, jest naj­więk­szym sprzy­mie­rzeń­cem kobiet i męż­czyzn w walce z upły­wa­ją­cym cza­sem i nie­do­sko­na­ło­ściami urody. Pozwala na szybką poprawę wyglądu  i samo­po­czu­cia poprzez serię indy­wi­du­al­nie dobra­nych zabie­gów. W Centrum DER-MED zabiegi są wyko­ny­wane wyłącz­nie przez leka­rzy z wie­lo­let­nią prak­tyką pre­pa­ra­tami o naj­wyż­szej jako­ści. Pomożemy uzy­skać wspa­niały wygląd poprzez indy­wia­du­al­nie dobrane zabiegi.

Kwas hia­lu­ro­nowy to natu­ral­nie wystę­pu­jący w naszej skó­rze skład­nik odpo­wie­dzialny za jej młody i jędrny wygląd. Z bie­giem lat zaczyna on jed­nak zani­kać – wów­czas two­rzą się zmarszczki oraz bruzdy. Preparaty zawie­ra­jące kwas hia­lu­ro­nowy wstrzyk­nięte do skóry wła­ści­wej sku­tecz­nie uzu­peł­niają jego nie­do­bór. Ponadto nawil­żają skórę, wypeł­niają zmarszczki, nadają obję­tość, mode­lują usta, popra­wiają kon­tur twa­rzy, pobu­dzają natu­ralne pro­cesy rege­ne­ra­cyjne skóry. Nawet po wchło­nię­ciu pre­pa­ratu skóra wygląda lepiej niż przed zabie­giem. Kwas hia­lu­ro­nowy wyko­rzy­sty­wany do wygła­dza­nia zmarsz­czek jest pre­pa­ra­tem syn­te­tycz­nym, co znacz­nie zmniej­sza ryzyko wystą­pie­nia obja­wów alergii.

Zabiegi cie­szące się naj­więk­szym powo­dze­niem to: