Medycyna estetyczna

Medycyna este­tyczna, jest naj­więk­szym sprzy­mie­rzeń­cem kobiet i męż­czyzn w walce z upły­wa­ją­cym cza­sem i nie­do­sko­na­ło­ściami urody. Pozwala na szybką poprawę wyglądu  i samo­po­czu­cia poprzez serię indy­wi­du­al­nie dobra­nych zabie­gów. W Centrum DER-MED zabiegi są wyko­ny­wane wyłącz­nie przez leka­rzy z wie­lo­let­nią prak­tyką pre­pa­ra­tami o naj­wyż­szej jako­ści. Pomożemy uzy­skać wspa­niały wygląd poprzez indy­wi­du­al­nie dobrane zabiegi.

Kwas hia­lu­ro­nowy to natu­ral­nie wystę­pu­jący w naszej skó­rze skład­nik odpo­wie­dzialny za jej młody i jędrny wygląd. Z bie­giem lat zaczyna on jed­nak zani­kać – wów­czas two­rzą się zmarszczki oraz bruzdy.  Z pomocą przy­cho­dzi nam MEDYCYNA ESTETYCZNA, która pozwala na cof­nię­cie czasu i prze­dłu­że­nia mło­do­ści i świe­żego wyglądu.

Wybierz jeden z inte­re­su­ją­cych Cię zabie­gów z zakresu MEDYCYNY ESTETYCZNEJ: