Depilacja laserowa

Z wielką rado­ścią infor­mu­jemy, że ze względu na naj­dłuż­szy w Polsce staż pracy na lase­rze Light Sheer (od 1999 r.), naj­więk­szą ilość prze­pro­wa­dzo­nych zabie­gów depi­la­cji lase­ro­wej jak rów­nież naj­wyż­szą jakość i bez­pie­czeń­stwo usług zosta­li­śmy uho­no­ro­wani jako jedyni w Polsce tytu­łem Autoryzowanego Centrum Depilacji Laserowej oraz Certyfikatem Jakości i Bezpieczeństwa. 

Chcąc się Państwu odwdzię­czyć za tak olbrzy­mie zaufa­nie przy­go­to­wa­li­śmy dla Was:

 • SPECJALNE PAKIETY W SUPER NISKICH CENACH,
 • OTRZYMAJ 15% RABATu – przy wyku­pie­niu z góry 3 zabie­gów depi­la­cji lase­ro­wej na tą samą powierzchnię
 • OTRZYMAJ 10% RABATu -przy zre­ali­zo­wa­niu w ciągu jed­nej wizyty depi­la­cji lase­ro­wej na co naj­mniej 3 powierzchniach.
 •  PŁAĆ MNIEJ – Bezpłatna KONSULTACJA DO DEPILACJI

Centrum Kosmetyczno – Dermatologiczne DER-MED to pio­nier depi­la­cji lase­ro­wej w Polsce. Grono spe­cja­li­stów kosme­to­lo­gów oraz leka­rzy, od 1999 roku, dba o zado­wo­le­nie klien­tów i bez­pie­czeń­stwo wyko­ny­wa­nych zabie­gów lase­ro­wych. Każda depi­la­cja lase­rowa poprze­dzona jest kon­sul­ta­cją, a klient objęty jest opieka medyczną per­so­nelu wyko­nu­ją­cego zabieg pod­czas całego okresu jej trwa­nia. Ogromne doświad­cze­nie per­so­nelu oparte na tysią­cach wyko­na­nych zabie­gów pozwala na dobór para­me­trów sprzętu, wła­ściwe zakwa­li­fi­ko­wa­nie do zabiegu oraz jego wyko­na­nie w peł­nym bez­pie­czeń­stwie, bez ryzyka popa­rzeń lub innych powi­kłań. Wiedza, doświad­cze­nie oraz odpo­wie­dzial­ność są pod­stawą bez­pie­czeń­stwa. Dokładność i rze­tel­ność pra­cow­ni­ków – budują zaufanie.

Centrum DER-MED dys­po­nuje pełną gamą lase­rów dio­do­wych Light Sheer Diode System®: lase­rem SC, ET, XC oraz obec­nie naj­now­szym lase­rem Light Sheer Duet®. Amerykańska firma Lumenis® jest świa­to­wym lide­rem w pro­duk­cji lase­rów mają­cych zasto­so­wa­nie zarówno w kosme­tyce jak i w medy­cy­nie. Lasery Light Sheer® posia­dają cer­ty­fi­kat bez­pie­czeń­stwa i sku­tecz­no­ści wydany przez Amerykański Urząd ds. Żyw­no­ści i Leków (FDA), hono­ro­wany na całym świe­cie, dopusz­cza­jący je na rynek jako urzą­dze­nia do trwa­łego usu­wa­nia włosów.

Dzięki lase­rowi Light Sheer Duet® nastą­piła:
NOWA EPOKA DEPILACJI LASEROWEJ w DER-MED!

 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY
 •  LIKWIDACJA BÓLU
 •  ZWIĘKSZENIE KOMFORTU I BEZPIECZENSTWA

Light Sheer Duet® jest naj­now­szym, naj­szyb­szym i zara­zem naj­moc­niej­szym sys­te­mem z cenio­nej na całym świe­cie Light Sheer® ucho­dzący za naj­sku­tecz­niej­szy laser w depi­la­cji. Light Sheer Duet® został wzbo­ga­cony o tech­no­lo­gię zasy­sa­nia oraz zna­cząco powięk­szone okienko zabie­gowe. Wprowadzone zmiany znacz­nie skra­cają czas trwa­nia zabiegu i powo­dują, iż jest on cał­ko­wi­cie bezbolesny.

Light Sheer Duet® jest jedy­nym lase­rem posia­da­ją­cym dwie gło­wice pra­cu­jące – mniej­sza Light Sheer ET – 9x9mm, do depi­la­cji nie­wiel­kich i trudno dostęp­nych miejsc oraz więk­sza Light Sheer HS – 22x35mm, uży­wana w trak­cie depi­la­cji m.in koń­czyn dol­nych i gór­nych, ple­ców, brzu­cha itp.

Najmocniejszy i naj­no­wo­cze­śniej­szy obec­nie Light Sheer Duet® umoż­li­wia cał­ko­wite zli­kwi­do­wa­nie nie­chcia­nych wło­sów dzięki zasto­so­wa­niu zespołu diod o naj­wyż­szej osią­gal­nej mocy oraz sys­te­mowi zasy­sa­nia­skóry VACUM.

System „zasy­sa­nia skóry” VACUM umożliwia:

 • wyko­na­nie zabiegu bez znie­czu­la­nia ( zabieg bezbolesny!)
 • 5-cio krotne skró­ce­nie czasu trwa­nia zabiegu !
 • bez­pie­czeń­stwo depi­la­cji u osób z ciemną kar­na­cją, wraż­liwą skórą oraz ten­den­cją do pęka­ją­cych naczy­nek, prze­bar­wień i wra­sta­ją­cych włosków

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT DEPILACJI LASEROWEJ:

Dlaczego Depilacja Laserowa?
Ponieważ jest metodą trwałą i bez­pieczną, metodą szybką i bez­bo­le­sną. Każda z tra­dy­cyj­nych tech­nik usu­wa­nia owło­sie­nia (gole­nie, elek­tro­liza, wosk, itp.) nie­sie ryzyko wra­sta­nia wło­sów, prze­bar­wień, reak­cji aler­gicz­nych a nawet blizn i moż­li­wo­ści zaka­żeń wsz­cze­pien­nych. Depilacja lase­rowa jest wolna od tych zagro­żeń, jest metodą bez­in­wa­zyjną, nie naru­sza deli­kat­nej struk­tury skóry, działa powierzch­niowo. Nasze urzą­dze­nia to Lasery Diodowe – naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nie w tej technologii.

Lasery Diodowe depilują: 

 • Trwale – dzięki zasto­so­wa­niu diody o bar­dzo wyso­kiej mocy i o dłu­gim cza­sie trwa­nia impulsu.
 • Bezpiecznie – wyso­kie bez­pie­czeń­stwo zabiegu zapew­nia uni­kalny sys­tem chło­dze­nia kon­tak­tową koń­cówką szafirową.
 • Szybko – cebulki wło­sowe nie są usu­wane poje­dyn­czo, lecz od razu w więk­szej ilości

 Jak działa LASER DIODOWY?
Laser emi­tuje łagodną wiązkę pro­mieni, pochła­nianą przez barw­nik włosa, co pro­wa­dzi do znisz­cze­nia jego cebulki. Należy jed­nak dodać, że nie wszyst­kie włosy rosną rów­no­cze­śnie. Część z nich znaj­duje się w fazie wzro­stu i wła­śnie one reagują na świa­tło lasera. Pozostałe włosy są w fazie inwo­lu­cji i spo­czynku. Po tym okre­sie część wło­sów znów wcho­dzi w aktywny etap wzro­stu. Dlatego też, aby usu­nąć pra­wie wszyst­kie włosy zabiegi muszą być powtó­rzone (min. 3 razy). Podczas jed­nego zabiegu można usu­nąć do 30 % z widocz­nych, ciem­nych wło­sów. W przy­padku wło­sów jaśniej­szych lub deli­kat­niej­szych moż­liwe jest uzy­ska­nie prze­rze­dze­nia. Zabiegi należy powta­rzać co 2-3 miesiące.

Jakie obszary ciała można pod­da­wać depi­la­cji lase­ro­wej?
Depilację lase­rową można prze­pro­wa­dzić na nie­omal całym obsza­rze ciała. Najczęściej wyko­nuje się zabiegi na poszcze­gólne partie: 

 • depi­la­cja lase­rowa bikini i stref intymnnych
 • depi­la­cja lase­rowa pach
 • depi­la­cja lase­rowa łydek
 • depi­la­cja lase­rowa ud
 • depi­la­cja lase­rowa twa­rzy, gór­nej wargi (tzw. wąsik)
 • depi­la­cja lase­rowa rąk
 • depi­la­cja lase­rowa brzucha
 • depi­la­cja lase­rowa torsu
 • depi­la­cja lase­rowa pleców

Przeciwwskazania do zabiegu:
bli­znowce, łusz­czyca, padaczka, bie­lac­two, okres ciąży, leki światło-uczulające, antybiotyki

der-med-logo-eu